We are always
here to help

Получить консультацию

Примечание к УКТ ВЭД. Группа 29

Група 29

Органічні хімічні сполуки

    Примітки:

 1. Якщо в контексті не обумовлено інше, до товарних позицій цієї групи включаються лише:

(a) окремі органічні сполуки визначеного хімічного складу, які містять або не містять домішок;

(b) суміші двох або більше ізомерів тієї самої органічної сполуки (які містять або не містять домішок), за винятком сумішей ізомерів ациклічних вуглеводнів (крім стереоізомерів), насичених або ненасичених (група 27);

(c) продукти товарних позицій 2936 — 2939 або прості ефіри цукрів, ацеталі цукрів та складні ефіри цукрів та їх солі товарної позиції 2940, або продукти товарної позиції 2941, із визначеним або невизначеним хімічним складом;

(d) продукти, зазначені у пунктах (а), (b) або (c), розчинені у воді;

(e) продукти, зазначені у пунктах (а), (b) або (c), розчинені в інших розчинниках, за умови, що розчинення є звичайною і необхідною умовою їх зберігання або транспортування, із збереженням властивостей зазначених продуктів, що не допускає їх використання для інших цілей, що відрізняються від традиційних;

(f) продукти, зазначені у пунктах (а), (b), (c), (d) або (e), з доданням стабілізуючих речовин (включаючи агент (добавку), що запобігає злежуванню), необхідних для їх зберігання або транспортування;

(g) продукти, зазначені у пунктах (а), (b), (c), (d), (e) або (f), із доданням протипилового засобу або барвника чи духмяної речовини з метою забезпечення безпеки або для полегшення їх ідентифікації, із збереженням властивостей даних продуктів, що не допускає їх використання для інших цілей, що відрізняються від традиційних;

(h) такі продукти, розведені до стандартних концентрацій для виробництва азобарвників: солі діазонію, речовини, що вступають у реакцію сполучення із цими солями, аміни, що діазотуються, та їх солі.

 1. Ця група не включає:

(a) товари товарної позиції 1504 або сирий гліцерин товарної позиції 1520;

(b) етиловий спирт (товарна позиція 2207 або 2208);

(c) метан або пропан (товарна позиція 2711);

(d) сполуки вуглецю, зазначені у примітці 2 до групи 28;

(e) імунологічні продукти товарної позиції 3002;

(f) сечовину (карбамід) (товарна позиція 3102 або 3105);

(g) барвники рослинного або тваринного походження (товарна позиція 3203), синтетичні органічні барвники, синтетичні органічні продукти, які використовують як флуоресцентні відбілювальні речовини або як люмінофори (товарна позиція 3204), або фарби чи інші барвники, розфасовані у форми або в упаковки для роздрібної торгівлі (товарна позиція 3212);

(h) ферменти (товарна позиція 3507);

(ij) метальдегід, гексаметилентетрамін або аналогічні речовини, розфасовані у форми (наприклад таблетки, брикети, палички або аналогічні форми), для використання як паливо або рідке чи зріджене газоподібне паливо для заповнення або повторного заправлення цигаркових та аналогічних запальничок місткістю не більш як 300 см3 (товарна позиція 3606);

(k) продукти, які поставляються як заряди для вогнегасників або вогнегасних гранат товарної позиції 3813; засоби для видалення чорнильних плям товарної позиції 3824, розфасовані для роздрібної торгівлі; або

(l) оптичні елементи, наприклад з етилендіамінтартрату (товарна позиція 9001).

 1. Товари, які можуть бути включені до двох або більше товарних позицій цієї групи, повинні зазначатися в товарній позиції, останній за порядком зростання номерів кодів у даній групі.
 2. У товарних позиціях 2904 — 2906, 2908 — 2911 і 2913 — 2920 будь-яке посилання на галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні стосується також змішаних похідних, таких як сульфогалогеновані, нітрогалогеновані, нітросульфовані або нітросульфогалогеновані.

У товарній позиції 2929 нітро- або нітрозогрупи не розглядаються як функціональні групи, що включають азот.

У товарних позиціях 2911, 2912, 2914, 2918 і 2922 термін “кисневмісна функціональна група” стосується тільки функціональних груп (характеристичних органічних груп із вмістом кисню), зазначених у товарних позиціях 2905 — 2920.

 1. (A) Складні ефіри, утворені з органічних сполук з кислотними функціональними групами підгруп I — VII та органічними сполуками тих же підгруп, повинні класифікуватись разом із тими сполуками, які включаються до товарної позиції, останньої за порядком зростання номерів кодів у цих підгрупах.

(B) Складні ефіри етилового спирту з органічними сполуками, з кислотними функціональними групами підгруп I — VII повинні класифікуватись у тій самій товарній позиції, що і відповідні органічні сполуки з кислотними функціональними групами.

(C) За умови дотримання положень примітки 1 до розділу VI та примітки 2 до групи 28:

(1) неорганічні солі органічних сполук, таких як сполуки з кислотними, фенольними або енольними функціональними групами, або органічні основи, зазначені в підгрупах I — X або товарній позиції 2942, слід класифікувати у товарних позиціях, до яких включаються відповідні органічні сполуки;

(2) солі, одержані в результаті хімічних реакцій між органічними сполуками підгруп I — X або товарної позиції 2942, слід класифікувати у товарній позиції, до якої включаються основи або кислоти (включаючи сполуки з фенольними або енольними функціональними групами), з яких ці солі утворені, останній за порядком зростання номерів кодів у групі; і

(3) координаційні або комплексні сполуки, інші продукти Розділу ХІ або товарної позиції 2941, повинні включатися до товарної позиції, останній у порядку збільшення кодів у групі 29, серед тих що підходять до фрагментів, які утворюються внаслідок розщеплення всіх зв’язків металу, крім метал-вуглецевих зв’язків.

(D) Алкоголяти металів слід включати до тих товарних позицій, що і відповідні спирти, за винятком етанолу (товарна позиція 2905).

(E) Галогенангідриди карбонових кислот слід класифікувати у тій самій товарній позиції, що і відповідні кислоти.

 1. Сполуки товарних позицій 2930 і 2931 є органічними речовинами, молекули яких містять крім атомів водню, кисню або азоту, атоми інших неметалів або металів (таких як сірка, миш’як або свинець), безпосередньо зв’язаних з атомами вуглецю.

До товарних позицій 2930 (сіркоорганічні сполуки) і 2931 (інші органо-неорганічні сполуки) не включаються сульфовані або галогеновані (у тому числі складні) похідні, які крім водню, кисню та азоту мають тільки безпосередньо зв’язані з вуглецем атоми сірки або галогену, що надають їм властивостей сульфованих або галогенованих похідних (або складних похідних).

 1. До товарних позицій 2932, 2933 і 2934 не включаються епоксиди з тричленними циклами, пероксиди кетонів, циклічні полімери альдегідів або тіоальдегідів, ангідриди багатоосновних карбонових кислот, циклічні складні ефіри поліспиртів або фенолів із багатоосновними кислотами або іміди багатоосновних кислот.

Ці положення можуть застосовуватися лише у тому разі, коли цикли з гетероатомами утворились тільки в результаті реакції циклізації або в результаті реакцій, зазначених вище.

 1. У товарній позиції 2937:

(a) термін “гормони” поширюється на рилізинг-гормони або фактори, що стимулюють секрецію гормонів, інгібітори гормонів та антагоністи гормонів (антигормони);

(b) термін “що використовуються головним чином як гормони” застосовується не тільки до похідних гормонів та їх структурних аналогів, які використовують переважно для гормональної дії, але і до таких похідних і структурних аналогів, що використовуються в основному як проміжні продукти при синтезі речовин цієї товарної позиції.

    Примітки до товарних підпозицій:

 1. У будь-якій товарній позиції цієї групи похідні хімічної сполуки (або групи хімічних сполук) повинні включатись до тієї ж самої підпозиції, що і сама сполука (або група сполук) за умови, що вони спеціально не включаються ні до якої іншої підпозиції та не існує залишкової підпозиції, яка називається “інші”, серед підпозицій, що розглядаються.
 2. Примітка 3 до групи 29 не застосовується до товарних підпозицій цієї групи.

    Загальні положення

Загальне правило: до цієї групи включаються окремі сполуки визначеного хімічного складу за умови додержання положень Примітки 1 до групи.

(А) Сполуки визначеного хімічного складу

(Примітка 1 до групи)

Окрема сполука визначеного хімічного складу – це речовина, що містить молекули одного вигляду (наприклад, з ковалентним або іонним зв’язком), склад яких визначається постійним співвідношенням елементів і може бути поданий конкретною структурною формулою. У кристалічній решітці молекули представлені у вигляді повторюваних одиниць.

Окремі сполуки визначеного хімічного складу, до складу яких входять інші речовини, спеціально додані під час чи після виробництва (включаючи очищення), до цієї групи не включаються. Відповідно продукт, що містить сахарин, змішаний з лактозою, наприклад, придатний для використання його як підсолоджувальна речовина, не включається (див. Пояснення до товарної позиції 2925).

Окремі сполуки визначеного хімічного складу цієї групи можуть містити домішки (Примітка 1(а)). Винятки з цього правила вводиться формулюванням назви товарної позиції 2940, яка стосовно цукрів обмежує рамки товарної позиції хімічно чистими цукрами.

Термін “домішки” використовується винятково для речовин, присутність яких в окремій хімічній сполуці є єдиним і безпосереднім результатом процесу виробництва (включаючи очищення). Ці речовини можуть з’явитися в результаті впливу будь-яких чинників, які є присутніми в такому процесі, переважно таких:

(а) неповнота перетворення вихідних матеріалів;

(b) присутність домішок у вихідних матеріалах;

(c) реагенти, використовувані в процесі виробництва (включаючи очищення);

(d) побічні продукти.

Проте слід зазначити, що такі речовини не в усіх випадках вважаються домішками, допустимими відповідно до Примітки 1 (а). Коли такі речовини навмисно залишають у продукті з метою зробити його придатним для використання в спеціальних цілях, а не для загального застосування, ці речовини не розглядаються як допустимі домішки. Наприклад, не включається продукт, що складається з метилацетату з метанолом, навмисно залишеним у ньому для поліпшення властивостей продукту як розчинника (товарна позиція 3814). Для деяких сполук (наприклад, етан, бензол, фенол, піридин) існують специфічні критерії чистоти, зазначені в поясненнях до товарних позицій 2901, 2902, 2907 та 2933.

Окремі сполуки визначеного хімічного складу цієї групи можуть бути у вигляді водних розчинів. За умови додержання обмежень, що зазначені в загальних положеннях до групи, до цієї групи включаються неводні розчини, а також сполуки (чи їхні розчини) з добавками стабілізаторів, протипилових засобів або барвникових речовин. Наприклад, стирол, інгібований третинним бутилкатехіном, включається в товарну позицію 2902. Положення, зазначені в Загальних положеннях до групи 28, в яких розглядають додання стабілізувальних, протипилових засобів або фарбувальних барвникових речовин, застосовні з відповідними змінами до хімічних сполук цієї групи. За умови додержання обмежень, зроблених щодо фарбувальних речовин, ці сполуки також можуть містити добавки запашних речовин (наприклад, бромметан товарної позиції 2903, до якого додані невеликі кількості хлорпікрину).

Далі в цю групу включаються незалежно від того, містять вони чи не містять домішки, суміші ізомерів тієї самої органічної речовини. Це положення застосовне лише до сумішей сполук, що мають однакову хімічну функцію (чи функції) та які або співіснують у їхній природній формі, або одержані одночасно в ході того самого синтезу. Проте суміші ізомерів ациклічних вуглеводнів (крім стереоізомерів) незалежно від того, чи є вони насиченими чи ненасиченими, не включаються (група 27).

(B) Відмінності між сполуками групи 28 та групи 29

Органічні сполуки дорогоцінних металів, радіоактивних елементів, ізотопів, рідкісноземельних металів, ітрію та скандію, а також інші сполуки, які містять вуглець, перераховані в частині (В) Загальних положень до групи 28, не включаються до групи 29 (див.Примітку 1 до розділу VI та Примітку 2 до групи 28).

Органо-неорганічні сполуки, крім сполук, перелічених у Примітці 2 до групи 28, включаються до групи 29.

(C) Продукти, що включаються в групу 29, навіть якщо вони не є окремими сполуками визначеного хімічного складу

Є деякі винятки з правила, що в групу 29 включаються лише окремі сполуки визначеного хімічного складу. У ці винятки входять такі продукти:

Товарна позиція 2909 – Пероксиди кетонів.
Товарна позиція 2912 – Полімери альдегідів циклічні; параформальдегід.
Товарна позиція 2919 – Лактофосфати.
Товарна позиція 2923 – Лецитини та фосфоаміноліпіди інші.
Товарна позиція 2934 – Нуклеїнові кислоти та їхні солі.
Товарна позиція 2936 – Провітаміни та вітаміни (включаючи концентрати та суміші), у тому числі в розчиннику.
Товарна позиція 2937 – Гормони.
Товарна позиція 2938 – Глікозиди та їхні похідні.
Товарна позиція 2939 – Алкалоїди рослинного походження та їхні похідні.
Товарна позиція 2940 – Прості ефіри цукрів, ацеталі цукрів і складні ефіри цукрів, та їх солі.
Товарна позиція 2941 – Антибіотики.

До цієї групи також включаються солі діазонію (див. пункт (А) Пояснень до товарної позиції 2927), речовини, які вступають у реакцію сполучення з цими солями, і діазотувальні аміни та їх солі, розведені, наприклад, нейтральними солями до стандартної концентрації. Ці продукти призначаються для виробництва азобарвників. Вони можуть бути твердими або рідкими.

(D) Винятки з групи 29 деяких окремих органічних сполук визначеного хімічного складу (Примітка 2 до групи)

(1) Деякі окремі органічні сполуки визначеного хімічного складу завжди виключаються з групи 29, навіть якщо вони є чистими. Прикладами таких сполук, крім сполук, що включаються в групу 28 (див. пункт (В) Загальних положень цієї групи), є такі:

(а) цукроза (товарна позиція 1701); лактоза, мальтоза, глюкоза та фруктоза (товарна позиція 1702);

(b) етиловий спирт (товарна позиція 2207 або 2208);

(c) метан і пропан (товарна позиція 2711);

(d) імунологічні продукти (товарна позиція 3002)

(e) сечовина (товарна позиція 3102 або 3105);

(f) фарбувальні речовини тваринного або рослинного походження (наприклад, хлорофіл) (товарна позиція 3203);

(g) синтетичні органічні барвники (включаючи пігменти) і синтетичні органічні продукти видів, які використовують як флуоресцентні відбілювальні препарати (наприклад, деякі стильбенові похідні) (товарна позиція 3204).

(2) Деякі інші окремі органічні продукти визначеного хімічного складу, які могли б включатися в групу 29, можуть не включатися до неї в тому випадку, якщо постачаються в деяких певних формах або якщо вони піддані деякому обробленню, що не змінює їхній хімічний склад. Приклади їх такі:

(а) продукти для терапевтичного або профілактичного застосування, у дозованому вигляді або розфасовані для роздрібної торгівлі (товарна позиція 3004);

(b) продукти типу використовуваних як люмінофори (наприклад, саліцилальдазин), які обробляються для надання їм люмінесцентних властивостей (товарна позиція 3204);

(c) барвники та інші фарбувальні речовини, розфасовані в форми або упаковки для роздрібної торгівлі (товарна позиція 3212);

(d) парфумерні, туалетні і косметичні засоби (наприклад, ацетон), розфасовані в упаковки для роздрібної торгівлі для такого використання (товарні позиції 3303–3307);

(e) продукти, придатні для використання як клеї чи клеїльні препарати (адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні засоби (адгезиви), масою нетто не більш як 1 кг (товарна позиція 3506);

(f) тверде паливо (наприклад, метальдегід, гексаметилентетрамін), розфасоване у форми для використання як паливо, та паливо рідке або зріджене газоподібне (наприклад, рідкий бутан) у контейнерах місткістю не більш як 300 см3, використовуване для заповнення або повторного заправляння цигаркових та аналогічних запальничок (товарна позиція 3606);

(g) гідрохінон та інші незмішані продукти для використання у фотографії, розфасовані чи упаковані для роздрібної торгівлі у форми, у готовому до застосування вигляді (товарна позиція 3707);

(h) дезінфекційні засоби, інсектициди і тому подібні, розфасовані як описано в товарній позиції 3808;

(ij) продукти (наприклад, тетрахлорид вуглецю), які постачаються як заряди для вогнегасників або вогнегасних гранат (товарна позиція 3813);

(k) суміші для видалення чорнильних плям (наприклад, хлораміни товарної позиції 2935, розчинені у воді), розфасовані в упаковки для роздрібної торгівлі (товарна позиція 3824);

(l) оптичні елементи (наприклад, етилендіамінотартрат) (товарна позиція 9001).

(E) Продукти, потенційно включені до двох чи більше товарних позицій групи 29 (Примітка 3 до групи)

Такі продукти повинні класифікуватися в тій товарній позиції, чий порядковий номер більше. Наприклад, аскорбінову кислоту можна розглядати як лактон (товарна позиція 2932) або як вітамін (товарна позиція 2936); отже, вона повинна включатися в товарну позицію 2936. За тієї ж причини алілестренол, що являє собою циклічний спирт (товарна позиція 2906), але також є і стероїдом з немодифікованою гонановою структурою, який використовується, переважно, як гормональний препарат (товарна позиція 2937), повинен включатися в товарну позицію 2937.

Проте слід зазначити, що остання фраза тексту товарної позиції 2940 забороняє включати до неї продукти товарних позицій 2937, 2938 та 2939.

(F) Галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні та їхні сполуки (Примітка 4 до групи)

Деякі товарні позиції групи 29 містять рекомендації щодо галогенованих, сульфованих, нітрованих або нітрозованих похідних. Такі рекомендації стосуються також змішаних похідних, наприклад, сульфогалогенованих, нітрогалогенованих, нітросульфованих, нітросульфогалогенованих і тому подібним похідних.

У товарній позиції 2929 нітро- або нітрозогрупи не розглядаються як функціональні групи з вмістом азоту.

Галогенованi, сульфованi, нiтрованi та нiтрозованi похiднi утворюються замiщенням одного чи бiльше атомiв водню у вихiднiй сполуки на один чи бiльше атомiв галогенiв, сульфо- (-SO3H), нiтро- (-NO2) або нiтрозо- (-NO) групи або будь-якi їхнi сполучення. Будь-яка функцiональна група (наприклад, альдегiдна, кислотна, амiнна), взята до уваги з метою класифiкацiї, повинна залишатися незмiнної в таких похiдних.

(G) Класифікація складних ефірів, солей і деяких галогенангідридів (Примітка 5 до групи)

(1) Складні ефіри.

Складні ефіри органічних сполук з кислотними функціями підгруп I–VII з органічними сполуками цих же підгруп повинні класифікуватися з тим із них, що включається в товарну позицію з найбільшим порядковим номером у цих підгрупах.

    Приклади:

(а) діетиленглікольацетат (ефір, одержаний реакцією оцтової кислоти товарної позиції 2915 з діетиленгліколем товарної позиції 2909) товарна позиція 2915;

(b) метилбензолсульфонат (ефір, одержаний реакцією бензолсульфокислоти товарної позиції 2904 з метиловим спиртом товарної позиції 2905) товарна позиція 2905;

(c) монобутиловий ефір фталевої кислоти (ефір полікарбонової кислоти, в якому водень заміщений лише в одній групі СООН) товарна позиція 2917;

(d) бутилфталілбутилгліколят (ефір, одержаний реакцією фталевої кислоти товарної позиції 2917 та гліколевої кислоти товарної позиції 2918 з бутиловим спиртом товарної позиції 2905) товарна позиція 2918.

Це правило не може бути застосоване до складних ефірів, утворених такими сполуками з кислотною функціональною групою та етиловим спиртом, тому що ця сполука не включається в групу 29. Такі ефіри повинні розглядатися там же, де і сполуки з кислотними функціональними групами, з яких вони утворюються.

    Приклад:

Етилацетат (ефір, одержаний реакцією оцтової кислоти товарної позиції 2915 з етиловим спиртом) товарна позиція 2915.

Далі слід зазначити, що складні ефіри цукрів та їхні солі включаються в товарну позицію 2940.

(2) Солі.

Відповідно до Примітки 1 до розділу VI та Примітки 2 до групи 28:

(а) неорганічні солі органічних сполук, таких як сполуки з кислотними, фенольними чи енольними функціональними групам, або органічні основи підгруп I-Х чи товарної позиції 2942 повинні включатися в товарну позицію, призначену для органічних сполук.

Ці солі можуть бути одержані реакцією:

(i) органічних сполук з кислотними, фенольними чи енольними функціональними групам з неорганічними основами.

    Приклад:

Метоксибензоат натрію (сіль, одержана реакцією метоксибензойної кислоти товарної позиції 2918 з гідроксидом натрію) товарна позиція 2918.

Солі такого роду можуть бути також одержані реакцією кислих складних ефірів типу згаданих вище з неорганічними основами.

    Приклад:

    н-Бутиловий ефір фталату міді (сіль, одержана реакцією монобутилового ефіру фталевої кислоти товарної позиції 2917 з гідроксидом міді) товарна позиція 2917; або

(ii) органічних основ з неорганічними кислотами.

    Приклад:

Діетиламінгідрохлорид (сіль, одержана реакцією діетиламіну товарної позиції 2921 із соляною кислотою товарної позиції 2806) товарна позиція 2921;

(b) солі, одержані в результаті реакцій між органічними сполуками підгруп І-Х товарної позиції 2942, повинні включатися в товарну позицію, призначену для основи або кислоти (включаючи сполуки з фенольними чи енольними функціональними групами), з яких вони утворюються, та які мають найбільший порядковий номер у групі.

    Приклади:

(i) анілінацетат (сіль, одержана реакцією оцтової кислоти товарної позиції 2915 з аніліном товарної позиції 2921) товарна позиція 2921;

(ii) метиламінфеноксиацетат (сіль, одержана реакцією метиламіну товарної позиції 2921 з феноксиоцтовою кислотою товарної позиції 2918) товарна позиція 2921.

(3) Координаційні, або комплексні, сполуки.

Координаційні сполуки металів – це сполуки, як заряджені, так і незаряджені, в яких метал зв’язаний з декількома атомами (зазвичай з 2-9 атомами), за допомогою одного або більше лігандів. Геометрична конфігурація, утворена металом та атомом, які зв’язані з ним, а також число зв’язків металів, або координаційне число, зазвичай є характерними для даного металу.

Координаційні сполуки, крім речовин, які відносяться до підгрупи XI або до товарної позиції 2941, повинні розглядатися як фрагменти, які утворені “розщепленням” всіх зв’язків металу, крім метал-вуглецевих зв’язків, і класифікуватися у відповідності з фрагментом (для цілей класифікації розглядаючим як реальну сполуку), який включається у групу 29, у товарну позицію, яка є останньою у порядку зростання кодів.

В цілях Примітки 5 (С) (3) до цієї групи термін “фрагменти” застосовується до лігандів і частин(и), які містять метал-вуглецевий зв’язок і утворені в результаті розщеплення.

Нижче наводяться приклади:

Калію триоксалатоферат (ІІІ) відноситься до товарної позиції, в яку включається щавлева кислота (товарна позиція 2917), яка відповідає фрагменту, отриманому після розщеплення зв’язків металу.

Ферохолінат (INN) відноситься до товарної позиції, яка охоплює холін (товарна позиція 2933), який включається до товарної позиції, яка є останньою у порядку зростання кодів, ніж до товарної позиції для лимонної кислоти, що відповідає другому фрагменту, який може бути взятий до уваги для цілей класифікації.

Будотитан (INN): після розщепления зв’язків металу отримуються два фрагменти, один –відповідає етанолу (група 22), другий – бензоиїлацетону (і його енольній функціональній групі), який включається у товарну позицію 29.14. Будотитан (INN), відповідно, повинен бути включений у товарну позицію 29.14.

(4) Галогенангідриди карбонових кислот.

Такі галогенангідриди повинні включатися в ту ж товарну позицію, що і відповідні кислоти. Наприклад, ізобутирилхлорид (подібно до ізомасляної кислоти, якій він відповідає) включається в товарну позицію 2915.

(Н) Класифікація речовин у товарних позиціях 2932, 2933 та 2934 (Примітка 7 до групи)

В товарні позиції 2932, 2933 та 2934 не включаються епоксиди з тричленним циклом, пероксиди кетонів, циклічні полімери альдегідів або тіоальдегідів, ангідриди багатоосновних карбонових кислот, циклічні складні ефіри поліспиртів чи фенолів з багатоосновними кислотами чи аміди багатоосновних кислот, якщо цикли з гетероатомами утворились лише в результаті реакції циклізації чи в результаті реакцій, вказаних вище.

Якщо в доповнення до реакцій, зазначених в Примітці 7 до групм 29, в структурі присутні інші цикли з гетероатомами, при класифікації повинні враховуватись всі реакції циклізації, які мають тут місце. Таким чином, наприклад, анаксирон (INN) та прадефовір (INN) повинні класифікуватися в товарній позиції 2934 як гетероциклічні сполуки з двома чи більше гетероатомами, а не в товарній позиції 2933 як гетероциклічні сполуки, що містять лише гетероатоми азоту.

Анаксирон (INN) Прадефовір (INN)

(IJ) Класифікація похідних хімічних сполук

Класифікація похідних хімічних сполук на рівні товарної позиції повинна визначатися відповідно до правил інтерпретації УКТЗЕД. Примітка 3 до цієї групи застосовується в тому випадку, коли похідні потенційно можуть включатися в дві чи більше товарних позицій.

У межах однієї товарної позиції цієї групи похідні хімічних сполук повинні класифікуватися відповідно до Примітки 1 до підпозицій.

(K) Конденсовані кільцеві системи

Конденсована кільцева система – це система, в якій присутні, принаймні, два кільця, що мають один (і тільки один) загальний зв’язок і два (і тільки два) загальних атоми.

Конденсовані кільцеві системи є в молекулах поліциклічних сполук (наприклад, поліциклічних вуглеводнів, гетероциклічних сполук), в яких два циклічних кільця з’єднуються загальною стороною, утвореної двома суміжними атомами. Приклади приведені нижче:

У складних кільцевих системах об’єднання може відбуватися не тільки однією стороною будь-якого окремого кільця. Поліциклічні сполуки, в яких два кільця мають два (і тільки два) загальних атоми, називаються “орто-конденсованими”. А поліциклічні сполуки, в яких одне кільце містить два (і тільки два) загальних атоми у зв’язку з кожним з атомів двох чи більше суміжних кілець, називаються “орто- та пери-конденсованими”. Нижче наведені приклади цих двох конденсованих кільцевих систем:

3 загальнi зв’язки
6 загальних атомiв
7 загальних зв’язкiв
8 загальних атомiв
5 загальних зв’язкiв
6 загальних атомiв
“орто-конденсована” система “орто- та периконденсованi” системи

Існує приклад з’єднаного містком (неконденсованого) хіноліну:

неконденсований (містковий)
хінолін

    Додаткові загальні положення

Абревіатура (ІNN) після назви, поданій в цій Класифікації і Примітках до неї, означає, що назва включена до переліку “Міжнародних непатентованих назв” для фармацевтичних речовин (International non-proprietary name), опублікованого Всесвітньою організацією охорони здоров’я (Word Health Organization).

Абревіатура (ІNNM) означає, що назва прийнята Всесвітньою організацією охорони здоров’я як “Міжнародна модифікована непатентована назва” (International non-proprietary name).

Абревіатура (ІSO) означає, що назва є однією із “звичайних назв хімікатів-пестицидів і регуляторів росту рослин” в рекомендації R 1750 Міжнародної організації зі стандартизації.

Конденсована система – це така система, в якій наявні щонайменше два кільця, які мають один, і лише один, загальний зв’язок, і два, і лише два, атоми загалом.

Окремі органічні сполуки визначеного хімічного складу, представлені у якості харчових добавок у капсулах (за винятком мікрокапсул), наприклад, з желатину, виключаються з цієї групи, оскільки такий спосіб подання товару (оброблення) не відповідає вимогам Примітки 1 до цієї групи.”;

    Примітка 1 (a)

Дивись Загальні положення до цієї групи, (A), перші чотири абзаци.

Ця група включає:

 1. антрацен з мас. чистотою 90 % або більше (товарна категорія 2902 90 00);
 2. бензол з мас. чистотою 95 % або більше (товарна категорія 2902 20 00);
 3. нафталін з точкою кристалізації 79,4 °C або більше (товарна категорія 2902 90 00);
 4. толуол з мас. чистотою 95 % або більше (товарна категорія 2902 30 00);
 5. ксилоли, який містять 95 мас. % або більше ксилолу (сумарні ізомери) (товарні категорії 2902 41 00 – 2902 44 00);
 6. етан та інші насичені ациклічні вуглеводні (крім метану і пропану), постачані як окремі ізомери чистотою 95 % або більше у перерахунку по відношенню до об’єму для газоподібних продуктів (Газоподібний стан спостерігається за температури +15 °C і під тиском 1013 мілібар) і до маси для негазоподібних продуктів(1)(товарна категорія 2901 10 00);

_____________

    (1) (Газоподiбний стан спостерiгається за 15 °C i пiд тиском 1013 мiлiбар)

 1. етилен чистотою 95 об. % або більше (товарна категорія 2901 21 00);
 2. пропен (пропілен) чистотою 90 об. % або більше (товарна категорія 2901 22 00);
 3. жирні спирти з мас. чистотою 90 % або більше у перерахунку на безводний продукт, які містять шість або більше атомів вуглецю (товарна підпозиція 2905 16, товарна категорія 2905 17 00 або 2905 29 90);
 4. крезоли (окремі або змішані ізомери), які містять 95 мас. % або більше крезолу, при цьому всі ізомери крезолу враховуються разом (товарна категорія 2907 12 00);
 5. фенол з мас. чистотою 90 % або більше (товарна категорія 2907 11 00);
 6. ксиленоли (окремі або змішані ізомери), які містять 95 мас. % або більше ксиленолу, при цьому всі ізомери ксиленолу враховуються разом (товарна категорія 2907 19 10);
 7. жирні кислоти (крім олеїнової кислоти) з мас. чистотою 90 % або більше у перерахунку на безводний продукт, які містять шість або більше атомів вуглецю (товарні позиції 2915 і 2916);
 8. олеїнова кислота з мас. чистотою 85 % або більше у перерахунку на безводний продукт (товарна категорія 2916 15 00);
 9. піридин з мас. чистотою 95 % або більше (товарна категорія 2933 31 00);
 10. метилпіридин (піколін), 5-етил-2-метилпіридин (5-етил-2-піколін) і 2-винил-піридин з мас. чистотою 90 % або більше (товарна підпозиція 2933 39);
 11. хінолін з мас. чистотою 95 % або більше у перерахунку на безводний продукт (за підтвердження газовою хроматографією) (товарна категорія 2933 49 90);
 12. 1,2-дигідро-2,2,4-триметилхінолін з мас. чистотою понад 85 % у перерахунку на безводний продукт (товарна категорія 2933 49 90);
 13. акридин з мас. чистотою 95 % або більше у перерахунку на безводний продукт (за підтвердження газовою хроматографією) (товарна категорія 2933 99 80);
 14. похідні жирних кислот і жирних спиртів пп. 9, 13 і 14 вище (наприклад, солі, складні ефіри (крім ефірів гліцерину), аміни, аміди, нітрили) за умови, якщо вони задовольняють критерії, встановлені для відповідних жирних кислот і спиртів.

    Примітка 1 (b)

Дивись Загальні положення до цієї групи, (A), останній абзац.

    Примітка 1 (d)

Дозволеними водними розчинами є лише такі, що становлять істинні розчини, навіть якщо через недостатню кількість води речовина розчинена лише частково.

    Примітка 1 (f)

Щодо додання стабілізаторів, протипилового агенту, барвників або одорантів, дивись Загальні положення до цієї групи, (A), передостанній абзац.

    Примітка (g)

Щодо додання стабілізаторів, протипилового агенту, барвників або одорантів, дивись Загальні положення до цієї групи, (A), передостанній абзац.

    Примітка 5

Положення цієї Примітки застосовуються лише для класифікації на рівні товарних позицій відповідних продуктів (див. Загальні положення до цієї групи, (G)).

Для класифікації на рівні товарних підпозицій в межах однієї товарної позиції повинна бути застосована Примітка до підпозиції 1 до цієї групи.

Новости