We are always
here to help

Получить консультацию

Примечание к УКТ ВЭД. Группа 27

Група 27

Палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні

    Примітки:

 1. Ця група не включає:

(a) органічні сполуки визначеного хімічного складу, крім чистих метану і пропану товарної позиції 2711;

(b) лікарські засоби товарної позиції 3003 або 3004; або

(c) змішані ненасичені вуглеводні товарних позицій 3301, 3302 або 3805.

 1. У товарній позиції 2710 термін “нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів)” означає не тільки нафту та нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід, але і аналогічні продукти, а також продукти, що містять передусім змішані ненасичені вуглеводні. Ці продукти можуть бути одержані будь-яким способом за умови, що маса неароматичних складових частин перевищує масу ароматичних.

Однак цей термін не означає рідкі синтетичні поліолефіни, менш як 60 об.% яких методом дистиляції при низькому тиску переганяється при температурі 300 °С, після приведення температури до тиску 1 013 мбар (група 39).

 1. У товарній позиції 2710 термін “відпрацьовані нафтопродукти” означає відходи, що містять переважно нафту або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (описані в примітці 2 до цієї групи), змішані або не змішані з водою. До них включаються:

(а) нафтопродукти, непридатні для подальшого використання як первинні продукти (наприклад, відпрацьовані мастила, гідравлічні та трансформаторні масла);

(b) нафтопродукти, що існують у вигляді шламу з баків – сховищ нафтопродуктів і містять переважно нафтопродукти з присадками високої концентрації (наприклад, хімічних речовин) і використовуються у виробництві первинних продуктів; та

(c) нафтопродукти у вигляді водних емульсій чи сумішей з водою, що утворюються, наприклад, у результаті витоку нафтопродуктів або в процесі промивання бака – сховища нафтопродуктів, а також використані мастильно-охолоджувальні рідини, що застосовуються для механічної обробки.

    Примітки до товарних підпозицій:

 1. У товарній підпозиції 2701 11 термін “антрацит” означає вугілля з граничним вмістом летких речовин (у перерахунку на суху безмінеральну основу) не більш як 14 %.
 2. У товарній підпозиції 2701 12 термін “вугілля бітумінозне” означає вугілля з граничним вмістом летких речовин (у перерахунку на суху безмінеральну основу) більш як 14 % і з граничною теплотою згоряння (у перерахунку на вологу безмінеральну основу) не менш як 5 833 ккал/кг.
 3. У товарних підпозиціях 2707 10, 2707 20, 2707 30 і 2707 40 терміни “бензол“, “толуол“, “ксилол” і “нафталін” означають продукти, що містять більш як 50 мас.% відповідно бензолу, толуолу, ксилолу, нафталіну.
 4. У товарній підпозиції 2710 12 термін “легкі дистиляти та продукти” означає нафтопродукти, 90 об.% або більше яких (включаючи втрати) переганяється при температурі 210 °С (згідно з ASTM D 86).
 5. У підпозиціях товарної позиції 2710 термін “біодизель” означає моноалкільні складні ефіри жирних кислот, що використовуються як паливо, одержане зтваринних або рослинних жирів та масел, відпрацьованих або невідпрацьованих.

    Додаткові примітки(1):

 1. У товарній категорії 2707 99 80 термін “феноли” застосовується до продуктів, що містять більш як 50 мас.% фенолів.
 2. У товарній позиції 2710:

(а) термін “бензини спеціальні” (товарні категорії 2710 12 21 і 2710 12 25) означає легкі дистиляти та продукти, зазначені в примітці 4 до товарних підпозицій, які не містять ніяких антидетонаційних присадок і в яких різниця між температурами, при яких переганяється 5 об.% і 90 об.% (включаючи втрати), не перевищує 60 °С;

(b) термін “уайт-спірит” (товарна категорія 2710 12 21) означає спеціальні бензини, зазначені в пункті (а), з температурою спалаху більш як 21 °С, визначеною за методом EN ISO 13736;

(c) термін “середні дистиляти” (товарні категорії 2710 19 11 – 2710 19 29) означає нафтові фракції та інші нафтопродукти, менш як 90 об.% яких (включаючи втрати) переганяється при температурі 210 °С і 65 об.% або більше (включаючи втрати) переганяється при температурі 250 °С (за методом ISO 3405, еквівалентним методу ASTM D 86);

(d) термін “важкі дистиляти” (товарні категорії 2710 19 31 – 2710 19 99 та 2710 20 11 – 2710 20 90) означає нафтові фракції та інші нафтопродукти, менш як 65 об.% яких (включаючи втрати) переганяється при температурі 250 °С за методом ISO 3405 (еквівалентним методу ASTM D 86), або фракції, відсоток перегонки яких при температурі 250 °С не може бути визначений за цим методом;

(e) термін “газойлі” (товарні категорії 2710 19 31-2710 19 48 та 2710 20 11-2710 20 19) означає важкі дистиляти, зазначені в пункті (d), 85 об.% яких (включаючи втрати) або більше переганяється при температурі 350 °С (за методом ISO 3405, еквівалентним методу ASTM D 86);

(f) термін “паливо рідке” (товарні категорії 2710 19 51-2710 19 68 та 2710 20 31-2710 20 39) означає важкі дистиляти, зазначені в пункті (d), крім газойлів, зазначених у пункті (e), які за відповідними значеннями колориметричної характеристики К мають в’язкість В:

– не більше, ніж зазначено в рядку I наведеної нижче таблиці, якщо вміст сульфатної золи становить менш як 1 % за методом ISO 3987 та індекс омилення – менш як 4 ISO 6293-1 або 6293-2;

– більше, ніж зазначено в рядку II, при температурі плинності не менш як 10 °С за методом ISO 3016;

– більше, ніж зазначено в рядку I, але не більше, ніж зазначено в рядку II, якщо 25 об.% або більше переганяється при температурі 300 °С ISO 3405 (аналогичним методу ASTM D 86) або якщо менш як 25 об.% переганяється при температурі 300 °С і температура плинності перевищує 10 °С за методом ISO 3016. Ці параметри стосуються лише фракцій із значеннями колориметричної характеристики К менш як 2.

Таблиця відповідності числових значень колориметричної характеристики К значенням в’язкості В

Колориметрична характеристика К 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 і більше
В’язкість В I 4 4 4 5,4 9 15,1 25,3 42,4 71,1 119 200 335 562 943 1580 2650
II 7 7 7 7 9 15,1 25,3 42,4 71,1 119 200 335 562 943 1580 2650

Термін “в’язкість В” означає кінематичну в’язкість при температурі 50 °С, що виражається в 10-6 м2 c-1 за методом EN ISO 3104.

Термін “колориметрична характеристика К” означає колір продукту, визначений згідно з ASTM D 1500 після того, як одну частину (за об’ємом) продукту змішують із 100 частинами (за об’ємом) чотирихлористого вуглецю. Колір слід визначати негайно після утворення розчину.

Товарні категорії 2710 19 51 – 2710 19 68 та 2710 20 31 – 2710 20 39 включають лише види рідкого палива природного забарвлення. Ці товарні категорії не включають важкі дистиляти, зазначені в пункті (d), для яких неможливо встановити:

– відсотковий вміст кількості відігнаного продукту при температурі 250 °С за методом ISO 3405, еквівалентним методу ASTM D 86 (нульовий вихід потрібно розглядати як нульовий відсоток);

– кінематичну в’язкість при температурі 50 °С (згідно з ГОСТ 33-82 чи ASTM D 445);

– або колориметричну характеристику К (згідно з ASTM D 1500).

Такі продукти включаються до товарних категорій 2710 19 71 – 2710 19 99 або 2710 20 90.

 1. У товарній позиції 2712 термін “сирий нафтовий вазелін” (товарна категорія 2712 10 10) означає нафтовий вазелін із колориметричною характеристикою для природного забарвлення більш як 4,5 (згідно з ASTM D 1500).
 2. У товарних категоріях 2712 90 31 – 2712 90 39 термін “сирий” означає продукти:

(a) із вмістом нафтових фракцій не менш як 3,5 або більше за методом ISO 2908, якщо їх в’язкість при температурі 100 °С становить менш як 9 х 10-6 м2 c-11 за методом EN ISO 3104; або

(b) із значенням колориметричної характеристики для природного забарвлення більш як 3 (згідно з ASTM D 1500), якщо їх в’язкість при температурі 100 °С становить 9 х 10-6 м2 c-1 або більше (згідно з ГОСТ 33-82 чи ASTM D 445).

 1. У товарних позиціях 2710, 2711 і 2712 термін “специфічний процес” означає такі процеси:

(a) вакуумної, атмосферно-вакуумної дистиляції;

(b) вторинної перегонки з ретельним фракціонуванням;

(c) крекінгу;

(d) риформінгу;

(e) екстракції селективними розчинниками;

(f) процес, що включає всі операції: обробку концентрованою сірчаною кислотою, олеумом або сірчаним ангідридом; нейтралізацію лужними агентами; знебарвлення та очищення природними активними землями, активованим вугіллям чи бокситом;

(g) полімеризації;

(h) алкілування;

(ij) ізомеризації;

(k) знесірчення із застосуванням водню, що призводить до відновлення принаймні 85 % сірки, яка міститься в продуктах, що обробляються (методи EN ISO 20846, EN ISO 20884 або EN ISO 14596, або EN ISO 24260, EN ISO 20847 та EN ISO 8754) (тільки стосовно продуктів товарних категорій 2710 19 31- 2710 19 99);

(l) депарафінізації будь-яким способом, відмінним від фільтрації (тільки стосовно продуктів товарної позиції 2710);

(m) обробки воднем, якщо він бере активну участь у хімічних реакціях під тиском більш як 2000 кПа і при температурі більш як 250 °С з використанням каталізатора (крім використання каталізаторів знесірчення) (тільки стосовно продуктів товарних категорій 2710 19 31 – 2710 19 99). Подальша обробка воднем мастил товарних категорій 2710 19 71 – 2710 19 99, зокрема для поліпшення кольору або стабільності (наприклад, гідроочищення чи знебарвлення), не належить до специфічних процесів;

(n) перегонки при атмосферному тиску за умови, що менш як 30 об.% цих продуктів (включаючи втрати) переганяється при температурі 300 °С (згідно з ГОСТ 2177-99 чи ASTM D 86) (тільки стосовно продуктів товарних категорій 2710 19 51-2710 19 68). Якщо 30 об.% або більше (включаючи втрати) переганяється при температурі 300 °С за методом ISO 3405 (еквівалентний методу ASTM D 86), продукти, які можуть бути одержані шляхом перегонки при атмосферному тиску і належать до товарних категорій 2710 12 11-2710 12 90 або 2710 19 11-2710 19 29, підлягають обкладенню митом, передбаченим для товарів товарних категорій 2710 19 62-2710 19 68;

(o) обробки високочастотним електричним розрядом (виключно для продуктів товарних категорій 2710 19 71-2710 19 99);

(p) знежирювання методом фракційної кристалізації (виключно для продуктів товарної категорії 2712 90 31).

    (1) Якщо не вказано інше, термін “метод” означає останню версію методів визначення встановлених Європейським комітетом із стандартизації (СЕN), Міжнародною організацією по стандартизації (ISO), або Американським товариством з випробування матеріалів (ASTM).

    Додаткові примітки України:

 1. Октанове число визначається для бензинів моторних (товарні категорії 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 12 51, 2710 12 59) за дослідним методом згідно з ASTM D 2699.
 2. У цій групі терміни “що використовуються (використовується) для промислового складання моторних транспортних засобів” застосовуються лише до товарів, які використовуються у промисловому виробництві моторних транспортних засобів товарних позицій 8701-8705, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 3. У товарній позиції 2710 термін “біоетанол” означає спирт етиловий зневоднений, призначений для використання як компонент палива.

Загальні положення

До цієї групи включаються переважно вугілля та інші види природного мінерального палива, нафта та нафтопродукти, одержані з бітумінозних мінералів, продукти їхньої перегонки та аналогічні продукти, одержані будь-якими іншими способами. Сюди входять також мінеральні воски і природні бітумінозні речовини. Товари цієї групи можуть бути сирими чи очищеними; проте, якщо вони являють собою особливо виділені органічні сполуки визначеного хімічного складу в чистому чи в технічно чистому вигляді, то, крім метану і пропану, вони включаються до групи 29. Для деяких з цих сполук (наприклад, етану, бензолу, фенолу, піридину) існують спеціальні критерії чистоти, зазначені в поясненнях до товарних позицій 29012907 і 2933. Метан і пропан включаються до товарної позиції 2711, навіть якщо вони подані в чистому вигляді.

Термін “ароматичні складові частини“, який використано в Примітці 2 до цієї групи та в товарній позиції 2707, слід відносити в цілому до всіх компонентів молекул з ароматичною частиною, незалежно від числа і довжини їх бічних ланцюгів, а не лише до ароматичних частин таких молекул.

До цієї групи не включаються:

(a) лікарські засоби товарної позиції 3003 або 3004;

(b) парфумерні, косметичні або туалетні засоби (товарні позиції 3303 – 3307);

(c) паливо рідке чи зріджене газоподібне в контейнерах місткістю не більш як 300 см3, використовуване для заповнення або повторного заправлення сигаретних чи аналогічних запальничок (товарна позиція 3606).

    Додаткові загальні положення:

Якщо не зазначено інше, термін “метод ASTM” означає методи, встановлені Американським товариством з випробування та матеріалів (American Society for Testing and Materials), опубліковані у виданні 1976 р. стандартних визначеннях і специфікаціях для нафтопродуктів та мінеральних масел.

    Додаткові пояснення до Примітки 2

Вміст ароматичних компонентів слід визначати такими методами:

продукти з кінцевою температурою перегонки не вище 315 °С: метод EN 15553;

продукти з кінцевою температурою перегонки більше 315 °С: дивись Додаток A Пояснювальних Приміток до цієї групи.

    Додаткові пояснення до Додаткової примітки 5

 1. Слід відзначити, що, крім передбаченого в Додатковій Примітці 5 (n), виняток застосовується до всіх продуктів, використовуваних у “специфічних процесах”.

Тому, коли нафтопродукт піддано, наприклад, алкілуванню або полімеризації, та частина, яка не зазнала ефективного перетворення (не була алкілована або полімеризована) також підпадає під виключення.

 1. У випадках, коли попереднє оброблення є необхідним перед “специфічним процесом” (дивись останній абзац Додаткової Примітки 5) повинні бути дотримані дві умови, щоб скористатися винятком:

(a) імпортований продукт повинен бути ефективно підданий “специфічному процесу”, наприклад, крекінгу;

(b) попереднє оброблення повинне бути необхідним перед “специфічним процесом”.

Наведене нижче, зокрема, вважається необхідними підготовчими обробляннями для продуктів, призначених для піддаванню “специфічному процесу”:

(a) дегазація;

(b) дегідратації (зневоднення);

(c) видалення певних легких або важких продуктів, які могли б зашкодити технологічному процесу;

(d) видалення або перетворення меркаптанів (зм’якшення), інших сполук сірки або інших сполук, які могли б зашкодити технологічному процесу;

(e) нейтралізація;

(f) декантація;

(g) знесолення.

Будь-які продукти, які можуть бути отримані під час попереднього оброблення, але які не були піддані “специфічному процесу”, підпадають під митні стягнення, що застосовують до продуктів, означених “для інших цілей”, відповідно до виду та вартості імпортованих товарів і на основі нетто-маси продуктів, отриманих у такий спосіб.

    Додаткові пояснення до Додаткової примітки 5 (a)

Вакуумна дистиляція означає дистиляцію під тиском не вище 400 мбар, замірюваного у верхній частині колони (установки).

    Додаткові пояснення до Додаткової примітки 5 (b)

Вторинна перегонка за допомогою дуже ретельного процесу фракціонування, означає дистиляцію (крім відбензинювання (неглибока перегонка з видаленням легких фракцій) за допомогою неперервного або періодичного процесу, використовуваного в промислових установках, що використовують дистиляти товарних категорій 2710 12 11 – 2710 19 48, 2711 11 00, 2711 12 91 – 2711 19 00, 2711 21 00 і 2711 29 00 (крім пропану із чистотою 99 % або більше) для одержання:

 1. Окремих високочистих вуглеводнів (90 % або більше у випадку олефінів і 95 % або більше у випадку інших вуглеводнів), при цьому суміші ізомерів з тим самим органічним складом вважаються окремими вуглеводнями.

Лише процеси, за допомогою яких одержуються щонайменше три різні продукти є прийнятними, де це обмеження не застосовується в жодному випадку, коли процес полягає у розділенні ізомерів. Оскільки це стосується ксилолу, етилбензол включається до ізомерів ксилолу;

 1. Продукти товарних категорій 2707 10 10 – 2707 30 90, 2707 50 10 – 2707 50 90 і 2710 12 11 – 2710 19 48:

(a) якщо нема перекривання кінцевої точки кипіння однієї фракції і початкової точки кипіння наступної фракції і за різниці не більш як 60 °С між температурами, за яких 5 і 90 об.% (включаючи втрати) дистилюються за методом ЕN ISO 3405 (рівнозначний методу ASTM D 86);

(b) якщо є перекривання кінцевої точки кипіння однієї фракції і початкової точки кипіння наступної фракції та за різниці не більш як 30 °С між температурами, за яких 5 і 90 об.% (включаючи втрати) дистилюються за методом ЕN ISO 3405 (рівнозначний методу ASTM D 86).

    Додаткові пояснення до Додаткової примітки 5 (c)

Крекінг – це промисловий процес модифікування хімічної структури нафтопродуктів шляхом розщеплення молекул нагріванням, під тиском або не під тиском, з використанням каталізатору або без нього, тим самим виробляючи, зокрема, сумішей легких вуглеводнів, які можуть бути рідкими або газоподібними за нормальних температур і тиску.

Основними крекінг-процесами є:

 1. Термічний крекінг;
 2. Каталітичний крекінг;
 3. Піроліз (крекінг з водяною парою) для одержання газоподібних вуглеводнів;
 4. Гідрокрекінг (крекінг плюс гідрогенізація);
 5. Дегідрогенізація;
 6. Деалкілування;
 7. Коксування;
 8. Вісбрекінг (легкий крекінг).

    Додаткові пояснення до Додаткової примітки 5 (d)

Риформінг – це термічне або каталітичне оброблення легких або середніх нафтових фракцій для збільшення в них вмісту частки ароматичних сполук. Каталітичний риформінг використовується, наприклад, для конверсії легких дистилятів недеструктивної перегонки на легкі дистиляти з вищим октановим числом (з вищим вмістом ароматичних вуглеводнів) або на суміш вуглеводнів, яка містить бензол, толуол, ксилоли, етилбензол тощо.

Основними процесами каталітичного риформінгу є ті, в яких застосовується платина як каталізатор.

    Додаткові пояснення до Додаткової примітки 5 (e)

Екстракція за допомогою селективних розчинників – процес розділення груп продуктів з різними молекулярними структурами за допомогою речовин, що мають переважний розчинювальний ефект (наприклад, фурфурол, фенол, дихлоретиловий ефір, сірчаний ангідрид, нітробензол, сечовина і деякі її похідні, ацетон, пропан, етилметилкетон, ізобутилметилкетон, гліколь, N-метилморфолін).

    Додаткові пояснення до Додаткової примітки 5 (g)

Полімеризація – це промисловий процес, що передбачає або не передбачає нагрівання чи використання каталізатора, за допомогою якого ненасичені вуглеводні утворюють їхні полімери або співполімери.

    Додаткові пояснення до Додаткової примітки 5 (h)

Алкілування означає будь-яку термічну або каталітичну реакцію, за якої ненасичені вуглеводні сполучуються з будь-якими іншими вуглеводнями, зокрема, ізопарафінами і ароматичними сполуками.

    Додаткові пояснення до Додаткової примітки 5 (ij)

Ізомеризація – це зміна структури певних складників нафтопродуктів без зміни їхнього загального складу.

    Додаткові пояснення до Додаткової примітки 5 (l)

Нижче наведено приклади депарафінування для цілей цієї Додаткової Примітки:

 1. Депарафінування охолодженням (з розчинниками або без них);
 2. Мікробіологічне оброблення;
 3. Депарафінування за допомогою сечовини;
 4. Оброблення з використанням молекулярного сита.

    Додаткові пояснення до Додаткової примітки 5 (n)

Атмосферна перегонка означає перегонку, здійснювану за тиску приблизно 1013 мбар, заміряного в головній частині колони.

    Додаткова Примітка 6

 1. “Хімічне перетворення” означає будь-яку операцію з молекулярною модифікацією однієї або декількох складових нафтопродукту, підданого переробленню.

Просте змішування нафтопродукту з іншим продуктом, нафтовим чи ні, не вважається “хімічним перетворенням”. Наприклад, введення уайт-спіриту до фарб або базового нафтопродукту до друкарської фарби не вважається такими, що підпадають під визначення “хімічне перетворення”. Це також стосується випадків, коли нафтопродукти використовуються як розчинники або паливо.

 1. Приклади “хімічних перетворень”:

(a) оброблення галогенами або галогенованими сполуками:

(і) реакція у присутності пропілену в газоподібній нафтовій фракції для одержання органічних похідних (наприклад, оксиду пропілену);

(іі) оброблення нафтової фракції (автомобільного бензину, гасу, газойлю), парафінів, нафтових восків або парафінових залишків хлором або сполуками хлору для одержання хлорпарафінів;

(b) оброблення основами (наприклад, гідроксидами натрію, калію, амонію) для одержання нафтенових кислот;

(c) оброблення сірчаною кислотою або її ангідридом:

(і) для одержання сульфонатів;

(іі) для екстрагування або одержання ізобутилену;

(ііі) для сульфонації газойлю і змащуючих масел.

Мінеральні масла, додавані після сульфонації, не підпадають під виключення;

(d) сульфохлоринація;

(e) гідратація, зокрема, для одержання спиртів модифікуванням ненасичених вуглеводнів, присутніх у газоподібних нафтових фракціях;

(f) оброблення малеїновим ангідридом, зокрема, оброблення суміші бутадієну з газоподібною нафтовою фракцією, яка містить чотири атоми вуглецю, для одержання тетрагідрофталевої кислоти;

(g) оброблення фенолом, наприклад, реакція нафтових олефінів з фенолами у присутності каталізатору для одержання алкілфенолів;

(h) окислення:

(і) окислення важких дистилятів для одержання бітумів товарної категорії 2713 20 00;

(іі) окислення будь-якого нафтопродукту для одержання більш складних хімічних продуктів, таких як кислоти, альдегіди, кетони, спирти; наприклад, окислення легких фракцій при нагріванні і тиску для одержання оцтової, мурашиної, пропіонової і янтарної кислот;

(ij) дегідрогенізація, наприклад:

(і) нафтенових вуглеводнів для одержання ароматичних вуглеводнів (наприклад, бензолу);

(іі) парафінових вуглеводнів для одержання рідких олефінів, використовуваних, наприклад, у виробництві біологічно розкладаних алкілбензолів;

(k) оксосинтез;

(l) незворотне включення важких дистилятів до високомолекулярних полімерів (наприклад, до латексу з натурального або синтетичного каучуку, бутилкаучуку, полістиролу);

(m) виробництво продуктів товарної підпозиції 2803;

(n) нітрування для одержання нітрованих похідних;

(о) біологічне оброблення певних нафтових фракції, які містять н-парафіни для одержання білків або інших складних органічних продуктів.

Новости