We are always
here to help

Получить консультацию

Сплати митних платежів та особливості обчислення митної вартості товарів

08.08.2017
Нещодавно Міндоходів України спільно з журналом «Вісник Міністерства доходів і зборів України» було проведено «гарячу» телефонну лінію на тему «Сплати митних платежів та особливості обчислення митної вартості товарів». На запитання платників відповідали заступник начальника Управління аналізу ризиків та аналітичної роботи Департаменту митної справи Міністерства доходів і зборів України – Михайло Гайшунов, та начальник відділу аналізу і контролю митної вартості Управління митної вартості, класифікації товарів та заходів регулювання ЗЕД Департаменту митної справи Міністерства доходів і зборів України – Владислав Суворов.
Пропонуємо вашій увазі відповіді на запитання, поставлені під час проведення телефонної лінії.

Коригування митної вартості товарів після їх випуску у вільний обіг

1. Чи може бути переглянута митна вартість товарів, визначена за резервним методом, при проведенні перевірки правильності визначення митної вартості товарів після їх випуску у вільний обіг?

Рішення про коригування заявленої митної вартості товарів, які ввозяться на митну територію України з поміщенням у митний режим імпорту, приймається органом доходів і зборів у письмовій формі під час здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості цих товарів як до, так і після їх випуску, якщо органом доходів і зборів у випадках, передбачених частиною шостою ст. 54 Митного кодексу України (далі — Митний кодекс), виявлено, що заявлено неповні та/або недостовірні відомості про митну вартість товарів, у тому числі неправильно визначено митну вартість товарів.
У разі якщо при проведенні перевірки органом доходів і зборів виявлено, що рішення про коригування митної вартості було прийнято на підставі поданих підприємством недостовірних даних та/або внаслідок ненадання підприємством всієї наявної у нього інформації, необхідної для прийняття зазначеного рішення, що суттєво вплинуло на характер цього рішення, орган доходів і зборів може переглянути рішення про коригування заявленої митної вартості товарів та, як наслідок, визначити митну вартість за іншим методом.

Коригування митної вартості на підставі митної вартості товарів, митне оформлення яких уже було здійснено за резервним методом

2. Чи може орган доходів і зборів при прийнятті рішення про коригування митної вартості за ціною договору щодо ідентичних або подібних (аналогічних) товарів посилатися на митну вартість товарів, митне оформлення яких вже було здійснено за резервним або другорядними методами?

Основою для визначення митної вартості за ціною ідентичних та/або подібних товарів є вартість операції з цими товарами. Тобто при визначенні митної вартості за другим або третім методами за основу можуть братися тільки відомості щодо ідентичних або подібних (аналогічних) товарів відповідно, митну вартість яких визначено за основним методом.
Орган доходів і зборів при прийнятті рішення про коригування митної вартості на підставі митної вартості товарів, митне оформлення яких уже було здійснено за резервним методом, не може зазначити метод визначення митної вартості товарів за ціною договору щодо ідентичних або подібних (аналогічних) товарів.
Водночас митна вартість, визначена за резервним методом, згідно з положеннями ст. 64 Митного кодексу повинна ґрунтуватися на раніше визнаних (визначених) органами доходів і зборів митних вартостях.
Таким чином, митна вартість, визначена за ціною договору щодо ідентичних або подібних (аналогічних) товарів, може бути основою для визначення митної вартості за резервним методом.

Включення транспортних витрат до митної вартості товарів

3. Чи включаються транспортні витрати до митної вартості товарів, які ввозяться у митному режимі імпорту?

При ввезенні товарів і розміщенні їх у митний режим імпорту митна вартість визначається відповідно до одного із шести методів (ст. 57 Митного кодексу).
Основним методом визначення митної вартості є метод за ціною договору (контракту) щодо товарів, які імпортуються (вартість операції) (ст. 58 зазначеного Кодексу). При визначенні митної вартості за основним методом за основу береться ціна товару, який безпосередньо ввозиться. До ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за оцінювані товари, додаються подальші витрати, якщо їх не включено до ціни. Перелік таких витрат визначено частиною десятою ст. 58 Митного кодексу.
Однією із таких складових митної вартості є витрати на транспортування оцінюваних товарів до аеропорту, порту або іншого місця ввезення на митну територію України.
При цьому з ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за оцінювані товари, виключаються витрати на транспортування після ввезення оцінюваних товарів, якщо їх виділено з ціни товарів (частина одинадцята ст. 58 Митного кодексу).

Підтвердження транспортиних витрат

4. Які документи підтверджують транспортні витрати, пов’язані з оцінюваними товарами, при визначенні митної вартості під час митного оформлення?

Відповідно до частини другої ст.. 53 Митного кодексу до документів, які підтверджують митну вартість товарів, належать транспортні (перевізні) документи, якщо за умовами поставки витрати на транспортування не включено до вартості товару, а також документи, що містять відомості про вартість перевезення оцінюваних товарів. У більшості випадків транспортні (перевізні) документи не містять відомостей щодо вартості транспортування товарів.
Окремі документи, які можуть бути подані декларантом або уповноваженою ним особою для підтвердження витрат на транспортування, наведено у Правилах заповнення декларації митної вартості, затверджених наказом Держмитслужби України від 24.05.2012 р. №599.
До таких документів належать:
  • рахунок-фактура (акт виконаних робіт (наданих послуг)) від виконавця договору (контракту) про надання транспортно-експедиторських послуг, що містить реквізити сторін, суму та умови платежу, інші відомості, відповідно до яких встановлюється належність послуг до товарів;
  • банківські та платіжні документи, що підтверджують факт оплати транспортно-експедиторських послуг відповідно до виставленого рахунку-фактури;
  • калькуляція транспортних витрат (якщо перевезення товарів здійснюється з використанням власного транспортного засобу), що містить відомості про маршрут перевезення, його протяжність у кілометрах до місця ввезення на митну територію України та митною територією України, розмір тарифної ставки на перевезення за одиницю виміру (вагу) товару за 1 км маршруту.
Крім того, підприємство, яке надало рахунок-фактуру (акт виконаних робіт (наданих послуг)), повинно однозначно ідентифікуватись з підприємством, що здійснило перевезення оцінюваного товару.
Якщо перевезення здійснювало інше підприємство, ніж те, що надало довідку, необхідно надати документ, який підтверджує уповноваження такого підприємства на підтвердження ним витрат на транспортування з відповідними реквізитами.
Вичерпного переліку документів, що містять відомості про вартість перевезення оцінюваних товарів, вимог до їх оформлення та відомостей, які повинні бути в них зазначені, та які можуть бути подані під час митного оформлення оцінюваних товарів, законодавством України з питань державної та митної справи не встановлено.
Окремо необхідно наголосити на тому, що надані під час митного оформлення документи для підтвердження витрат на транспортування, повинні підтверджуватися даними бухгалтерського обліку як одержувача, так і перевізника при проведенні документальних перевірок дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи.

Витрати на транспортно-експедиторські послуги

5. Чи включається до митної вартості товарів плата експедитору?

Слід зазначити, що витрати на транспортування повинні базуватися на собівартості перевезення, яка відповідним чином враховується при здійсненні розрахунків між перевізником та замовником. Конкретний перелік і склад статей калькулювання собівартості перевезень визначається підприємством, яким здійснюється таке перевезення. Окремі витрати, які понесено підприємством та може бути віднесено до витрат на перевезення, наведено у Методичних рекомендаціях з формування собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті, затверджених наказом Мінтрансу України від 05.02.2001 р. №65.
Складові процесу транспортування, витрати на які можуть розглядатись як частина витрат на транспортування, є різноманітними і залежать від виду транспорту, яким здійснюється перевезення, умов та особливостей перевезення тощо.
Так, належність витрат на транспортно-експедиторські послуги до витрат на транспортування оцінюваних товарів повинна розглядатися в кожному окремому випадку виходячи з виду транспортно-експедиторської послуги, яка надається експедитором.
Виключення з ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за оцінювані товари, витрат на транспортування після ввезення (відповідно до частини одинадцятої ст.. 58 Митного кодексу) можливо лише за умови виділення таких витрат з ціни товарів на основі даних, документально підтверджених та які піддаються обчисленню.
Крім того, якщо при змішаному (комбінованому) перевезенні оцінюваних товарів, вони зберігалися певний час в очікуванні наступного виду транспорту в країні експорту або транзиту, витрати на таке зберігання вважаються витратами, пов’язаними з транспортуванням оцінюваних товарів, незалежно від особи (перевізник, експедитор), за чий рахунок їх понесено. За аналогією, демередж, диспаша тощо можуть розглядатись як частина витрат на транспортування оцінюваних товарів. Зазначена позиція повною мірою відповідає міжнародній практиці (наприклад, Висновок №18: Демередж Компендіуму текстів з митної оцінки Європейської комісії).
Таким чином, перелік конкретних витрат, які можуть бути віднесені до витрат на транспортування оцінюваних товарів, повинен розглядатись у кожному окремому випадку на підставі наявних документів та відомостей щодо транспортування оцінюваних товарів.

Ввезення товарів, які містять об’єкт інтелектуальної власності, власником цього об’єкта

6. Чи буде аргументом для підтвердження митної вартості той факт, що підприємство імпортує товари, які містять об’єкт інтелектуальної власності, є імпортером та власником цього об’єкта інтелектуальної власності?

Враховуючи, що зазначене запитання необхідно розглядати в кожному окремому випадку, надати однозначну відповідь можливо лише при розгляді документів.
Наприклад, ввозяться товари на митну територію України, які мають зареєстрований імпортером промисловий зразок.
Промисловий зразок — це результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання (Закон України від 15.12.93 р. № 3688-XII «Про охорону прав на промислові зразки»).
Частиною десятою ст. 58 Митного кодексу встановлено, що при визначенні митної вартості до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за оцінювані товари, додається належним чином розподілена вартість товарів та послуг, якщо вони поставляються прямо чи опосередковано покупцем безоплатно або за зниженими цінами для використання у зв’язку з виробництвом та продажем на експорт в Україну оцінюваних товарів, якщо таку вартість не включено до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті, зокрема вартість інженерних та дослідно-конструкторських робіт, дизайну, художнього оформлення, ескізів та креслень, виконаних за межами України і безпосередньо необхідних для виробництва оцінюваних товарів.
Таким чином, наявність у імпортера прав на промисловий зразок породжує низку запитань: де були розроблені ескізи, які містять промисловий зразок; яким чином промисловий зразок було передано виробнику; чи включено зазначені витрати до митної вартості товару?
Отже, остаточну відповідь можна надати лише на підставі розгляду наданих документів.

Оподаткування товарів, що ввозяться в митному режимі імпорту

7. Якими митними платежами оподатковуються товари, які ввозяться в митному режимі імпорту?

При митному оформленні товарів, що ввозяться (пересилаються) в Україну в митному режимі імпорту, справляються такі податки:
  • мито;
  • податок на додану вартість;
  • акцизний податок.
Правила оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України, митом, крім особливих видів мита, встановлюються Митним кодексом та міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України. Правила оподаткування особливими видами мита встановлюються законами України від 22.12.98 р. № 330-XIV «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту», від 22.12.98 р. № 331-XIV  «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту», від 22.12.98 р. № 332-XIV «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» (ст. 270 Митного кодексу).
Правила оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України, іншими (крім мита) митними платежами встановлюються Податковим кодексом України з урахуванням особливостей, що визначаються цим Кодексом.
MDOffice

Свежие новости раздела